• Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
Üyelik Girişi
Videolar

Yeni Yayımlanan Kitaplar

   

İsmail Haqqi His Life Works and Views
Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI

ibn rüşd (1. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmekibn rüşd (2. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmek
Dini ve felsefi metinler: Yirmibirinci Yüzyılda yeniden okuma, anlama ve algılama

Bayram Ali Çetinkaya(Editör)

Doğu-Batı: İki Dünyanın Buluştuğu Noktada Düşünce Günleri


Anasayfa

Ârifi, şen, nazik, güler yüzlü olarak tasvir eden İbn Sînâ, onu büyüklere ve küçüklere daima saygı gösteren bir kimse olarak görmektedir. Nitekim ârif, önemsiz sıradan kimselere hürmet, saygı gösterdiği gibi, asalet sahibi soylulara karşı da nezaketle davranır. Dolayısıyla herkes onun nezdinde eşittir ve eşit muamele görür. Hakk, ârifi her şeyle ferahlatır; böylece o, saadet çemberine dâhil olur. Aslında ârifin, “her şeyle ferahlaması, Hakk’ı onlarda görmesinden dolayıdır.” Ârif, sırrı ile Hakk’a yöneldiğinde, her şeyden vazgeçip Rabb ile meşgul olur. Artık onu dünyaya ait hiçbir kelam, selam, mal, mülk, zevk ve haz etkilemez. O, Allah’ın yarattıkları içinde el-Cemâl’in güzelliğiyle en sevinçli olan kimsedir.
30.05.2019
Sahur, oruca besmeledir. Söz ve vaat, sahurun vaktiyle sübut bulur. Hayâ ve vefa, ruhlar âleminde verdiği sözleri sahurda hatırlar. Bu emsalsiz vakitler, ruhaniyetin tecelli ettiği zamanlardır. Dinginliğin ve sessizliğin hüküm sürdüğü sahurlarda, dünya ve ahiret birlikte yaşanır. Hayat, varlık ve var oluş bu bereketli zamanlarda anlam kazanır. Dua ve yakarışın reddedilmediği bu anları yaşamak, ‘bir vadi dolusu altın’dan daha değerlidir. Hakk’ı zikir ve tesbih etmek, insana kulluğun kıymetini ve özgürlüğün değerini hatırlatır. Bu vakitlerde gözler daha hassas, kalpler aşkla doludur. Hâsılı, göz ağlar, kalp ağlar, akıl ağlar. Zihin ve ruh, Vareden’e ‘benzemeye’ çalışır. O’nun ahlâkıyla ahlaklanmanın manevî lezzeti, bütün bedeni sarmalar. Beden, ruhun manevî örtüsüyle sırlanır, hakikatin yollarını arar, gözler.
25.05.2019
Akıl ve naklin alanı dışında kalan hususlarda vasıtasız olarak elde edilen marifet/irfan, sufîlere göre, akıl ve nakil yoluyla elde edilen bilgiden daha değerli ve güvenilirdir. İrfan, kalp gözüyle bilmeyi ve dolayısıyla marifetullaha, yani Allah’ın bilgisine ulaşmayı amaçlar. Sufiler, irfan ve marifeti birbiri yerine kullanmıştır. Marifeti “Hakk’ın bilinemeyeceğini bilmek” olarak düşünmüşlerdir. “Nefsini/kendini bilen kul, Rabb’ini bilir” nebevî ifadesi, irfan geleneğinin önemli ilkelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Nitekim Gazâlî de irfan için: “Allah’ın kulunun kalbine attığı bir nurla kulun daha önce isimlerini bildiği şeyleri açık seçik görmesidir” şeklinde bir tarifte bulunmuştur.
22.05.2019
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Kültür Sanat Etkinlikleri Tarihi Alicanlar Konağı’nda gerçekleştirilecek Ramazan Sohbetleri'nde 23 Mayıs Perşembe günü 22.30'da Prof.. Dr. Bayram Ali Çetinkaya’nın katılımıyla ‘Hz. Peygamberin İnsan Sevgisi ’ konuşulacak.
20.05.2019
Oruç, yakarıştır, yalvarmaktır, yakınlaşmaktır. Hâsılı, insan için bir kefarettir. Oruçla ruh temizlenirken, beden geçici olarak kurban edilir. Böylece ruhun yeniden dirilişi gerçekleşir. Oruç, bir anlamda kölelikten kurtulmak, ruhu özgürleştirmek, yani azâd etmektir. Dünyevî putlar, oruçla berhava olur, her şey hakikat âlemi için uğraş verir. Beden ve onun organları, Rahman için aç kalır, hüzünlenir; ruh ise, beslenir, canlanır ve aşk halini yaşar. Vücut, oruçla diyet öder. Bu diyet en iyinin ve hayrın varlık kazanması için ilahî bir lütuftur. Hakk için fedakârlıkta bulunmak, vermek; meşru olmayanı reddetmek oruçla varlık bulur. Yoksul, fakir, garip, aç, sefil, oruçla dirilir, canlanır. İnsan olmanın şerefini yaşar. Oruç tutan, kendisi gibi olmayanları kendinden kabul eder. Oruç, kendinden vermektir; ancak kendin için değil, Allah için vermektir; Allah’ın verdiğini başkasıyla paylaşmaktadır..
17.05.2019
Dünya hayatında zühd ‘kalp ve bedeni rahatlatır, mala ve servete düşkünlük ise gam ve kederi çoğaltır’. Kişilerin zenginliği ve bulunduğu mevkilerden ziyade, karakter ve erdem bakımından yüksek bir mertebede olmaları övülmeye layıktır. Elde edemediğimiz ve sahip olmadığımıza karşı büyük özlemler duymamak, var olanları kaybettiğimize üzülmemek, Allah’ın bahşettiği dünyevî lütuflarla şımarmamak zâhidliğin vasıflarındandır. Zühdün en önemli özelliği kanaat ve tevekküldür. Haklı haksız demeyip sürekli güç ve kudretin yanında olmak, Hakk’a ve tevhide uzak durmak, zarara uğrayanların fiillerindendir. Dünyadaki bir yolcunun taşıyacağı azık kadarıyla yetinmek, bunun daha fazlasını infak etmek nebevî zenginliğin göstergesidir.
16.05.2019
Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Diyanet Tv'de Necip Karakaya'nın sunduğu "Bereket Vakti" programına 15. Mayıs. 2019 tarihinde saat 02.00'de konuk olarak katılacaktır.
14.05.2019
Ramazan ise, varoluş ayıdır. Varoluş ve diriliş ayı ramazan, tezekkür zamanıdır. Arınma, temizlenme ve pişme şehr-i Ramazanda gerçekleşir. Kulluk ve ibadet, Ramazanın muhafızlarıdır. Kelam-ı Kadîm’in indiği şehr-i Ramazan, içinde ‘bin aydan daha hayırlı’ Kadir Gecesi’ne ev sahipliği yapar. Ramazan ayının vezirleri, haram aylardır. Zilhicce, Zilkade, Muharrem ve aynı zamanda baş vezirlerden biri Recep, barış vakitlerinin insanlığa huzur taşıdığı aylardır. Bu aylarda; sulh, salah ve selamet, kan dökülmesi İlahî emirle yasaklanmıştır. Hak ve bâtıl, hidayet ve dalalet şehr-i Ramazanda ayrılır ve ayrışır. Ramazanın tacı, oruçtur. Kalbin ve gönlün doyması, beden ve cismin hazdan mahrum kalmasıdır. Nefsi terbiye eden oruç, aynı zamanda ruhu da bedenden tahliye eder.
11.05.2019
Süslü dünyanın putları, kendisine tapacak köleler ararken, büyük bir aldanışın habercisi olmaktadırlar. Dünyada var olanlar, nihayetinde insan içindir ve onun emrine verilmiştir. Ebedî ahiret yurdunun mekânı/‘tarlası’ dünyadır. Dolayısıyla dünyada bahşedilenlerden kaçarak ruhban hayatını tercih etmek övülen bir hal değildir. Dünya hayatı, hayırsız ve faydasız bir âlem olarak görülmez. Hayırlı mal ve servet, en yüksek iyiliğin kapılarını açarak marufun yayılmasına hizmet edecektir. Hayırlı malın karşılığı hayırlı amelle sonuçlanır.
09.05.2019
Dinin ve kutsalın yaşandığı camilerin ihtiyaç halinde inşaları, kendi sınırları içerisinde anlam kazanmaktadır. Ülkemizin birinci şehri ve Osmanlı’nın payitahtı olan İstanbul’a, daha doğrusu Taksim’e cami yapılıp yapılmaması yirminci yüzyıl Türkiye’sinin siyasileri ve aydınları arasında uzun ve hararetli tartışmalara sebep olmuştur. Onun akabinde sanat merkezinin yenilenmesi münakaşaları mabet ve kültür merkezi binalarının inşaları gibi konular, ülkenin en önemli tartışma konuları haline dönüşmüştü. Liberal/seküler ve İslâmcı/muhafazakâr arasındaki bakış açısı farkı, kendi içerisinde tutarlı bir yere oturtulabilir. Ancak bu tartışmanın İslâmî hassasiyetleri öne çıkanlar arasında sürdürülmesi şaşırtıcı ve ilginçtir.
04.05.2019
 7  ...
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam16
Toplam Ziyaret48368
YENİ ÇIKAN ESERLER

                                             
     

   Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni Semineri

Yayımlanan Eserler

Yitik Bilgi ve Hikmet
Bayram Ali Çetinkaya

İslam Medeniyetinin Dinamikleri
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARIİrfan ve Hikmet Peygamberi 
Bayram Ali Çetinkaya
   İNSAN YAYINLARI
        İlkçağ Felsefesi Tarihi
Bayram Ali Çetinkaya 
İNSAN YAYINLARI


   Şems-Mevlana Dostluğu
     Bayram Ali Çetinkaya
     İNSAN YAYINLARI
      


Medine'den Medeniyete

Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI

İzmirli İsmail Hakkı
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARI