• Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
Üyelik Girişi
Videolar

Yeni Yayımlanan Kitaplar

   

İsmail Haqqi His Life Works and Views
Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI

ibn rüşd (1. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmekibn rüşd (2. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmek
Dini ve felsefi metinler: Yirmibirinci Yüzyılda yeniden okuma, anlama ve algılama

Bayram Ali Çetinkaya(Editör)

Doğu-Batı: İki Dünyanın Buluştuğu Noktada Düşünce Günleriİzmirli İsmail Hakkı
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARI15 TEMMUZ DESTANI

Makale Arşivi

Bayram Ali Çetinkaya'nın İsam Veri Tabanındaki Tüm Makaleleri


PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
İhvân-ı Safâ Düşüncesinde Temel Tasavvufî Kavramlar ve Meseleler, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: IX, sayı: 2 [Sivaslı Din Bilginleri Özel Sayısı], s. 205-260
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
“İkiz Ruhlar”ın Konuşma Dili: Semâ, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2007, cilt: VIII, sayı: 20 [Mevlânâ’ya Armağan Sayısı], s. 93-115
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
İslâm Feslefesinin İlk İnşâcıları Urfalı ve Harranlı Mütercimler, I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 2006, 2006, cilt: II, s. 107-129
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
İsmail Hakkı İzmirli Düşüncesinde Gazâlî, İslâmî Araştırmalar, 2000, cilt: XIII, sayı: 3-4 [Gazâlî Özel Sayısı], s. 483-491
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Meşrutiyet Devri Felsefî Hayat: Akımlar, Temsilciler, Telifler ve Tercümeler, İslâmî Araştırmalar, 1999, cilt: XII, sayı: 2, s. 160-178
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Meşrutiyet Dönemi (1876-1909) Aydın ve Devlet Adamının/ Bürokratının Kimlik Yapısı, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: XII, sayı: 2, s. 75-120
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Mevlânâ ve Müzik, Marife: Bilimsel Birikim, 2007, cilt: VII, sayı: 3 [Mevlânâ sayısı], s. 175-194
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Küresel Şiddet Karşısında Sevgi Peygamberi ve İdeal İnsan Hz. Muhammed, Diyanet İlmi Dergi, 2006, cilt: XLII, sayı: 2, s. 25-68
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
İhvan-ı Safâ Felsefesinde Sayıların Gizemi Üzerine Bir Çözüm Denemesi, Felsefe Dünyası, 2003/1, sayı: 37, s. 87-121
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Misyonerlerin Epistemolojik Kaynağı Olarak Oryantalizm, İslâmî Araştırmalar, 2007, cilt: XX, sayı: 4, s. 399-420
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Hacı Bektaş-ı Veli’de İnsan Felsefesi, Doğumunun 800. Yıldönümünde Hacı Bektaş Veli (Nevşehir, 17-18 Ağustos 2009), 2009, s. 59-88
Türkçe
PDF  ÇETİNKAYA, Bayram Ali
"Batı'daki "Sürgün" Doğulu/Yabancı Edward Said'in Gözüyle Oryantalizm -"Öteki"nin Tanımlanması"-

, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2009, cilt: I, sayı: 1, s. 3-23

Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Medine, Medeniyet ve İslam Medeniyeti -Medine’den Medeniyete-, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, sayı: 22, s. 5-50
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Mevlânâ Öğretisinde Müzik ve Ney, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri, 25-28 Mayıs 2006, Çanakkale/Türkiye = International Symposium on Mawlânâ Jalâladdîn Rumî in Thought and Art Papers, 2006, s. 441-453
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Ümmî Sinan’ın Gönül Dünyasında Sevgi ve Değer, Elmalı Şehir ve Değer , 2010, s. 53-82
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
İbn Rüşd’ün Projesi: Felsefe-Din Uzlaşımı, Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek: İbn Rüşd, 2009, cilt: I, s. 129-150
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
İlk Ansiklopedik Metinler Olarak İhvan-ı Safa Risaleleri’nin Bilimsel ve Entelektüel Anlamı, Dini ve Felsefi Metinler: Yirmibirinci Yüzılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama, 2012, cilt: I, s. 201-229
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
İhvan-ı Safa’da “Din” Retoriği, İslam Felsefesinin Sorunları, 2003, s. 305-323
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
İbn Rüşd’ün Projesi: Felsefe-Din Uzlaşımı, Diyanet İlmi Dergi, 2012, cilt: LXVIII, sayı: 3, s. 119-140
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Çağdaş İslam Düşüncesi , İslam Felsefesi Tarihi, 2012, s. 481-531
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Darülfünun’da Bir Ansiklopedist Müderris / Düşünür: İzmirli İsmail Hakkı , Darülfünun İlahiyat Sempozyumu 18-19 Kasım 2009 Tebliğleri , 2010, s. 315-351
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Batı’da Hz. Muhammed (S) Üzerinden İslamofobi’nin Yansımaları, İslamofobi Kollektif Bir Korkunun Anatomisi : Sempozyum Tebliğleri 18-19 Kasım 2011, 2012, s. 117-152
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Mûsa Kâzım Efendi’nin Medeniyet Tasavvuru, Erzurumlu Şeyhulislam Mûsâ Kâzım Efendi Sempozyumu (22-24 Kasım 2013 Erzurum) -Tebliğ ve Müzakereler-, 2014, s. 203-229
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Alvarlı Efe Öğretisinde Bilgelik Sevgisi, Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu (25-26 Nisan 2013, Erzurum) Bildiriler, 2013, cilt: I, s. 411-434
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
İbn Rüşd’ün Projesi: Felsefe-Din Uzlaşımı, Büyük İslâm Filozofu İbn-i Rüşd, 2013, s. 145-171
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
İman Olgusuna Rasyonel Bir Yaklaşım, Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı, 2005, s. 305-319
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Mevlâna Öğretisinde Müzik ve Ney, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlâna Sempozyumu Bildirileri = International Symposium on Mawlana Jalaladdin Rumi in Thought and Art Papers, 2006, s. 679-699
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Tefekkür Tezekkür ve Arınma, Diyanet, 2006, cilt: (185), s. 37-39
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Razı Olmak Razı Olunmak, Diyanet, 2007, cilt: (201), s. 8-10
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Okyanusların (Şems ve Mevlâna'nın) Kavuşması: Sevgi ve Dostluğun Nirengi Noktası, Bilim ve Ütopya, 2007, cilt: 14(162), s. 24-33
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Âşıkların (Mevlana ve Şems’in) Aşkın Raksı / Deverânı Semâ, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu, 14-16 Aralık 2006, 2007, s. 435-476
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
İsmail Hakkı İzmirli, Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları, 2011, sayı: 19, s. 53-104
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Ahmet Paşa’nın Gönül Dünyasında Hikmet ve Aşk, Bursalı Şair Ahmet Paşa ve Dönemi, 2010, s. 241-253
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Toplumsal Bir Cinnet Hâli Değerlerin İntiharı, Eski Yeni: Üç Aylık Düşünce Dergisi, 2006, sayı: 2, s. 39-43
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Marjinal Entelektüel Edward Said ve Sömürgeciliğin Görünmeyen Okulu Oryantalizm , Eski Yeni: Üç Aylık Düşünce Dergisi, 2007, sayı: 5, s. 67-76
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Cumhuriyet Halk Partisi’nin İslamcı Başbakanı: Şemseddin Günaltay , Eski Yeni: Üç Aylık Düşünce Dergisi, 2007, sayı: 7, s. 73-89
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Garpçıların Şeyhülislâmı Musa Kazım Efendi’nin Medeniyet Tasavvuru, Eski Yeni: Üç Aylık Düşünce Dergisi, 2008, sayı: 9, s. 104-113
Türkçe
Çetinkaya, Bayram Ali
Âşıkların (Mevlana ve Şems’in) Aşkın Raksı/Deverânı Semâ, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu, 14-16 Aralık 2006, 2007, s. 435-476
Türkçe
Çetinkaya, Bayram Ali
Projeleri ve Teklifleri Sürgünle Cezalandırılan Şeyhülislâm Musa Kazım Efendi, Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu (26-28 Haziran 2006), 2007, cilt: II, s. 209-260
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Batı’daki ‘Sürgün’ Doğulu/Yabancı Edward Said’in Gözüyle Oryantalizm: “Öteki”nin Tanımlanması, Marife: Bilimsel Birikim, 2009, cilt: IX, sayı: 1, s. 233-261
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
“Benlik Duvarından Kerpiç Koparmak” Şems-Mevlânâ Dostluğu (Benliğin Kaybolduğu Dostluk) , Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2005, cilt: VI, sayı: 14 [Mevlânâ Özel Sayısı], s. 179-220
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Bilimler Ansiklopedisi Klasiği Olarak İhvân-ı Safâ Risâleleri, Dinî Araştırmalar, 2005, cilt: VIII, sayı: 22, s. 263-286
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Bir Anadolu Ereni Hacı Bektaş-ı Veli : Hayatı, Eserleri ve İnsan Anlayışı, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, sayı: 3, s. 345-356
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
İhvân-ı Safâ Felsefesinin İbnü’l-Arabî Düşüncesindeki İzdüşümleri, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2009, cilt: IX, sayı: 23, “İbnü’l-Arabî” özel sayısı - II, s. 131-147
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
İhvân-ı Safâ’nın “Din” Söylemi, İslâmî Araştırmalar, 2002, cilt: XV, sayı: 4, s. 523-535
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Mevlânâ’nın Hakikâti Temaşâ Ettiği Ayna: Tebrizli Şems, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2006, cilt: X, sayı: 29, s. 1-26
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Modern Türkiye’nin Felsefi Kökenleri, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: VI, sayı: 2, s. 65-91
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Musa Kazım Efendi’nin Dinî, Siyasî ve Felsefî Düşüncesi, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, cilt: XI, sayı: 2, s. 75-141
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi İdeal Aydın ve Bürokratı Yusuf Ziya (Başara) Bey ve Ziyabey Yazma Eserler Kütüphanesi, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: XII, sayı: 1, s. 63-90
Türkçe
PDF  Çetinkaya, Bayram Ali
Tek Parti Döneminin “İslamcı” Başbakanı: M.Şemseddin Günaltay, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, sayı: 2, s. 437-444
PDF  
Çetinkaya, Bayram Ali
Barış (İslam) Peygamberi Hz. Muhammed ve Küresel Şiddet, Din ve Dünya Barışı: Uluslararası Sempozyum, 26-28 Nisan 2007, İstanbul, 2008, s. 602-683
Türkçe
PDF  Rosenthal, Erwin I. J.
Farabî’nin Felsefesinde Siyasetin Yeri, çeviren: Bayram Ali Çetinkaya, İslâmî Araştırmalar, 2005, cilt: XVIII, sayı: 2, s. 169-181
Türkçe
PDF  [Mahmut Kaya, İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri, İstanbul: Klasik Yayınları, 2003, XIX+532 sayfa], tanıtan: Bayram Ali Çetinkaya, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2005, sayı: 14, s. 138-141
Türkçe

Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam17
Toplam Ziyaret83296
Etkinlikler
YENİ ÇIKAN ESERLER
                                               

                                             


                                               
                                                                                        
                                                      
                                                   
     

Yayımlanan Eserler


Sayıların Gizemi ve Tasavvufun Dinamikleri
Bayram Ali Çetinkaya
İnsan Yayınları


   İlkçağ Felsefesi Tarihi
Bayram Ali Çetinkaya 
İNSAN YAYINLARI

Yitik Bilgi ve Hikmet
Bayram Ali Çetinkaya

İslam Medeniyetinin Dinamikleri
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARIİrfan ve Hikmet Peygamberi 
Bayram Ali Çetinkaya
   İNSAN YAYINLARI
      Şems-Mevlana Dostluğu
     Bayram Ali Çetinkaya
     İNSAN YAYINLARI
      


Medine'den Medeniyete

Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI